of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Conta Bili Tate 2

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 4 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Contabilitate
Transcript
   FACULTATEA Ş TIIN Ţ E ECONOMICE   FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES DEPARTAMENTUL CONTABILITATE Ş I INFORMATIC Ă  ECONOMIC Ă   DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND ECONOMIC INFORMATICS PLAN DE ÎNV ĂŢĂ MÂNT PLAN OF STUDY Nivelul calific ă rii conform ISCED – 6  Level of classification by ISCED – 6 Domeniul general de studii –041 Ş tiin ţ e economice General domain of studies – 041 Economic sciences Domeniul de formare profesional ă  – 0411 Contabilitate  Domain of training – 0411 Accounting Specialitatea – 0411.1 Contabilitate Specialty –0411.1 Accounting Num ă rul total de credite de studiu – 180 Total number of credits – 180 Titlul ob ţ inut – Licen ţ iat în Ș tiin ţ e economice Obtained Title –Bachelor in Economic sciences Baza admiterii – diplom ă  de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diplom ă  de studii superioare  Admission based on – Diploma of Baccalaureate or diploma of specialised secondary education Diploma superior studies Limba de instruire –român ă  /rus ă  /englez ă    Language of Instruction – romanian/russian/english Forma de organizare a înv ăţă mântului – cu frecven ţă    Form of studies organization – full time CHI Ş IN Ă U, 2018     3 CALENDARUL UNIVERSITAR (în s ă pt ă mâni)  ACADEMIC CALENDAR (in weeks)   Activit ăț i didactice  Didactic Activities  Sesiuni de examene  Exams  Vacan ț e Vacations  Anul de studii  Academic Year   Sem. I/ First Semester Sem. II/   Second Semester   Sem. I/ First Semester Sem. II/   Second Semester   Stagii de practic ă    Internship  Iarn ă   Winter   Prim ă var ă   Spring  Var ă   Summer   Anul I/ First  year 3.09-14.12.(15 s ă pt ă mâni /  weeks ) 28.01-17.05 (15 s ă pt ă mâni/ weeks ) 15.12-23.12 09.01-27.01 (4 s ă pt ă mâni/ weeks ) 18.05-09.06 (3 s ă pt ă mâni/ weeks ) 24.12-08.01 (2 s ă pt ă mâni/ weeks ) Pa ș te/Easter (1 s ă pt ă mîn ă  / weeks ) 22.04-29.04   26.06-31.08 (10 s ă pt ă mâni/ weeks ) Anul II/ Second  year    2.09-13.12.(15 s ă pt ă mâni /  weeks ) 27.01-01.05 13 s ă pt ă mâni/ weeks  14.12-23.12 09.01-26.01 (4 s ă pt ă mâni/ weeks ) 01.06-21.06 (3 s ă pt ă mâni/ weeks ) 23.09-01.12 Practica de ini ţ iere/ Internship of initiation 04.05-31.05 Practica de specialitate I/ Internship of specialty I (4 s ă pt ă mîni/ weeks) 24.12-08.01 2 s ă pt ă mâni/ weeks  Pa ș te/Easter (1 s ă pt ă mîn ă  / weeks ) 13.04-20.04   22.06-31.08 (10 s ă pt ă mîni/ weeks) Anul III/ Third  year    1.09-14.12.(15 s ă pt ă mâni /  weeks ) 11.01-28.02 (7 s ă pt ă mâni/ weeks ) 15.12-30.12 (2 s ă pt ă mâni/ weeks ) 01.03-14.03 (2 s ă pt ă mâni/ weeks)  01.06-28.06 (4 s ă pt ă mâni/ weeks)   Practica de specialitate II/ Internship of specialty II 15.03-25.04 (6 s ă pt ă mâni/ weeks) Practica de cercetare/     Research practice  26.04-31.05 (4 s ă pt ă mâni/ weeks)   01.01-08.01 (1 s ă pt ă mân ă  / week)  Pa ș te/Easter (1 s ă pt ă mîn ă  / weeks ) 03.05-10.05   CON Ţ INUTUL PLANULUI DE ÎNV ĂŢĂ MÂNT CONTENTS OF THE PLAN OF STUDY Inclusiv/  Including   Num ă rul de ore pe s ă pt ă mîn ă    Number of hours per week Cod Code Modulul / disciplina  Module/Course Total ore Total number of hours Contact direct  Direct contact Lucrul individual  Individual work    C  u  r  s    C  o  u  r  s  e     S  e  m   i  n  a  r    W  o  r  s   h  o  p    L  a   b  o  r  a   t  o  r    L  a   b  o  r  a   t  o  r  y Forma de evaluare  Examinat ion form Num ă r de credite  Nr. of credits 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ANUL I/ First year   Semestrul I/ First semester    F.01.O.0.01 Matematic ă  economic ă    Economic mathematics  180 90 90 2 4 - ex. 6 F.01.O.0.02 Teorie economic ă  I  Economic theory I    180 75 105 2 3 - ex. 6 F.01.O.0.03 Moneda ş i credit Currency and credit    120 60 60 2 2 - ex. 4 F.01.O.0.04 Dreptul afacerilor  Business rights   150 60 90 2 2 - ex. 5 G.01.O.0.05 Tehnologii informa ţ ionale de comunicare  Information communication technologies   150 75 75 2 - 3 ex. 5 G.01.O.0.06 *Limba str ă in ă  în afaceri * Foreign language in business   120 60 60 - 4 - ex. 4 Total semestrul I Total semester I   900 420 480 10 15 3 30 G.01.O.0.07 Educa ţ ia fizic ă   Physical education   30 30 0 - 2 - col. - * Not ă : Limba francez ă  / limba englez ă  / limba germana/ limba spaniol ă  / limba italian ă  * Note: French / English / German / Spanish / Italian  4 Semestrul II/ Second semester    F.02.O.0.08 Marketing ș i logistic ă    Marketing and Logistics   150 60 90 2 2 - ex. 5 F.02.O.0.09 Teorie economic ă  II  Economic theory II    180 75 105 2 3 - ex. 6 F.02.O.0.10 Statistica economic ă    Economic statistics   150 75 75 2 3 - ex. 5 F.02.O.1.11 Bazele contabilit ăț ii  Basis of Accounting   150 90 60 3 3 - ex. 5 F.02.O.0.12 Fiscalitate Taxation   120 60 60 2 2 - ex. 4 U.02.A.0.13 U.02.A.0.14 U.02.A.0.15 U.02.A.0.16 Filozofie Philosophy Politologie Politology Sociologie Sociology Republica Moldova: istorie, politic ă , societate  Republic of Moldova: history,  politics, society   150 60 90 2 2 ex. 5 Total semestrul II/ Total for second semester   900 420 480 13 15 0 30 G.02.O.0.17 Educa ţ ia fizic ă   Physical education  30 30 0 0 2 - col. - TOTAL ANUL I / Total for first year   1860 900 960 23 34 3 0 60 ANUL II/ Second year   Semestrul III/  Third semester    S.03.O.1.18 Contabilitatea financiar ă  I Financial Accounting I    150 90 60 2 4 ex. 5 F.03.O.0.19 Finan ţ e Finance   150 60 90 2 2 - ex. 5 F.03.O.0.20 Econometrie  Econometrics   120 60 60 2 2 - ex. 4 F.03.O.0.21 Management  Management    150 60 90 2 2 - ex. 5 S.03.A.1.22 S.03.A.1.23 Contabilitatea impozitelor  Accounting of taxes  Tehnici contabile si fiscale in administrarea impozitelor Fiscal and accounting techniques in tax administration   150 90 60 3 3 - ex. 5 U.03.A.0.24 U.03.A.0.25 U.03.A.0.26 U.03.A.0.27 Psihologie Psychology Istoria culturii ș i civiliza ț iei  History of culture and civilization Integrare european ă    European Integration Cultura comunic ă rii interpersonale ș i organiza ț ionale Culture of interpersonal and organizational communication   120 60 60 2 2 ex. 4 Practica de ini ț iere în specialitate Specialty initiation practice   60 60 ex. 2 Total semestrul III / Total for third semester   900 420 480 13 15 0 30
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks