of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Kajian Perkembangan Dan Pemakanan Berudu Beberapa Spesies Katak Hutan Di Utara Semenjung Malaysia

Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 4 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Kajian Perkembangan Dan Pemakanan Berudu Beberapa Spesies Katak Hutan Di Utara Semenjung Malaysia
Transcript
  LAPORANKOMPREHENSIFGERANUSMJANGKAPENDEK304IPJJAUHl634167 KARAN PERKEMBANGAN DAN PEMAKANANBERUDUBEBERAPA SPESIESKATAKHUTANDIUTARASEMENJUNGMALAYSIA.IbrahimJaafarPPPend.JarakJauh11800USMPenang. 09 . J4t\/ \ ..' ~ ,.' ." I \! \' \",. ····n" ') .: '. ./ KajianPerkembangandanPemakananBeruduBeberapaSpesiesKat ~taIT'dir UtaraSemenanjungMalaysiatelahdijalankandariJune2003hinggaMei2005.. edaI1! yangdigunakanuntukkajianperkembanganialahdenganmencarikatakdewasa,telurkatak dan berudukatakdisungai-sungaidihutan,mengenalpastispesiesdanmembelaberudu-berududidalamkeadaanmakrnalsehinggametamorforsis.Untukkajianpemakananpula,berudukatakpadaperingkatpertumbuhantertentutelahdikutip,diawet dan kandunganususdikajiuntukmenentukanmakananutamasertakaedahpemakananspesiesberudutersebut.KeputusandaripadaempatspesiesberudumenunjukkanbahawamerekamenepatikadarpetkembanganyangdicatatolehGosner(1960). Bufoparvus (KodokJambulLurus)didapatimempunyaitempohlarvayangpalingsingkat(31.8 + 1.75hari),diikutioleh Microhylaheymonsi (KatakJawab)(41.0 + 2.9hari), Ranachalconota (KatakTembaga)(42.5 + 2.08hari)dan R. limnocharis (KatakRumput)(51.0 + 3.5hari).Untukkemandirianberududariperingkatlarvakemetamorforsispuladidapatibahawa R. limnocharis mempunyaikadarkemandirianyangtertinggidengan18.0 + 13.9 %, diikutioleh Mheymonsi (6.0 + 2.3%), R. chalconota (4.2 + 0.74 %) dan B. parvus (3.3 + 0.98 %). Untukkajianpemakananpulacurnasatuspesiesberudukataktelahberjayadikajiiaitu Mheymonsi. Hasilyangdidapatimenunjukkanbahawaberuduspesiesamfibiaini memakan 32jenismakanan.Makananutamaialahdarikumpulanalgadengandiwakili oleh 9familidimanatigafarniliterbesarialahDesmidiaceae(43.1%),Navicilaceae(25.5 %) danNitzchchiceae(14.2 %). SpesiesalgautamayangdimakanolehberuduM.heymonsiialah Closterium sp. dengankelimpahanbandingansebanyak35.4 %. Olehituberudu Mheymonsi ini dikategorikansebagaiherbivoryangmendapatkanmakanan ." daripadaperrnukaanair,kolumpertengahanairdan juga padadasardansubstratum.Jugahasildaripadapenelitiankatak-katakdewasadikawasanHutanSimpanGunungJerai,Kedah,terdapat 15 spesieskatak/kodokdari4familidisitu.Spesiesyangpalinglimpahialah B. asper (KodokGergasi),diikutioleh Mbutleri (KatakBising), R. blythi (KatakDemam) Mheymonsi dan R. nigrovitatta (KatakSisiHitam),sementara R. signata (KatakBintikKuning)dan R. hoseii (KatakRacun)adalahyangpalingsedikit.Kajianini juga telahmenemukansatuspesieskatakbarnhasilkoloborasidengansaintisdaripadaNegaraJepun. ABSTRAK 1  ABSTRACT Astudy of thedevelopmentandfeedinghabits of tadpoles of someforestfrogspecies in northernPeninsularMalaysiawascarried out fromJune2003to May 2005.Themethodsusedfordevelopmentalstudiesentailssearchingforadultfrogs,eggsandfroglarvaealongforeststreams,positivelyidentifyingthespeciesandrearingthelarvaeinthelaboratoryuntilthemetamorphicstageisachieved.Forthestudy of feedinghabits,tadpoles at certainstage of developmentwerecollected,fixedinalcoholandthecontents of thegutwereexaminedtodeterminethemainfooditemsandalsothefeedinghabits of thelarvae ofthe species.Theresultsfromfourspecies of tadpolesshowedthatthedevelopment of thelarvaemirrorthestages of developmentproposedbyGosner(1960). Bufoparvus (Straight-ridgedToad)wasfoundtohavetheshortestlarvalperiod(31.8 ± 1.75days),followedby Microhylaheymonsi (AnsweringFroglet)(41.0 ± 2.9days), Ranachalconota (Copper-cheekedFrog)(42.5 ± 2.08days)and R. limnocharis (CommonGrassFrog)(51.0 ± 3.5days).Forthesurvivalrate of tadpolesfromthelarvalstagetometamorphosis, we foundthat R. limnocharis hasthehighestrateat18.0 ± 13.9%,followed by Mheymonsi (6.0 ± 2.3%), R. chalconota (4.2 ± 0.74%)and B. parvus at3.3 ± 0.98%. For thefeedinghabitsstudyonlyonespecies of frogwastestednamely M. heymonsi. Theresultsshowedthatthelarvae of thisspeciesate32types of fooditems.The main fooditemsarefromthealgalgrouprepresented by ninefamilieswhereinthreelargestfamiliesareDesmidiaceae(43.1 %), Navicilaceae(25.5 %) and Nitz~hchceae (14.2 %). The main algalspeciesconsumed by tadpoles of Mheymonsi is Closteriumsp. withtherelativeabundance of35.4 %.Thereforethelarvae of thisspeciesiscategorizedasaherbivorethatfiltersfoodfromthewatersurfaceandwatercolumnandalsoagrazer on thesubstratum.Furthermore,resultsfromthecollection of adultfrogsfromGunungJeraiForestReserve,Kedah,showedthat 15 species of amphibiansfromfourfamiliesarefoundthere.Themostabundantspeciesis B. asper(GiantToad),followed by M.butleri(NoisyFroglet), R. blythi(MalayanGiantFrog),M.heymonsiandR.nigrovitatta(DarksidedFrog),while R. signata(Yellow-spottedFrog)and R. hosei(PoisonousRockFrog)arerare.Thisresearchalsodiscovereda new species of frogasaresult of collaborationwithsomescientistsfromJapan. PENGENALAN SemenanjungMalaysiamempunyaiiklimtropikayanglembabdankeadaaninimenjadifaktorkepadakepelbagaianhaiwanamfibiayangtinggi.Negarakitamempunyailebihdari160spesiesamfibia(Kiew,1984)danhampir90spesiesbolehdijumpaidiMalaya(Berry,1975).Amfibiayangterdiridaripadakatakdankodokadalahkumpulanhaiwanyangpentingdidalamproses-prosesekologiyangberlakudidalampersekitaran2  kita.Merekatelahdidapatimemakanbanyakmusuhpertanian(IbrahimdanSofrina,2001;Ibrahim,2004)Sungguhpundemikiantidakbanyakkajiantentanghaiwaniniyangtelahdilakukandanmaklumatasastentangpopulasi,perkembangan,pembiakan,taburan,pemakanandansebagainyamasihbelumadauntukkebanyakkandaripadaspesiesamfibiadiMalaysia.Amfibiaadalahhaiwanduaalamyangmanalarvanya-hidupdidalampersekitaranakuatikmanakalabentukdewasanyahidup di daratan(IngerdanStuebing,1977).Jesteruitumerekaakanmengalamikesannegaitfsekiranyakedua-duapersekitranini(akuatikdandaratan)mengalamiperubahandandegradasi.Amfibiabolehdikategorikansebagaipenunjukbiologiterhadappencemarandanperubahanekosistem. Diseluruh dunia,populasiamfibiaadalahberkurangandanfenomenainidisebabkanoleheksploitasidankehilanganhabitatasal(Barinaga,1990;Blaustien,1994),pencemaranpersekitarandankemusnahanhabitat(DuellmandanTrueb,1986),sementarakatak-katakhutan di Malaysiadiancamolehaktiviti-aktivitipembalakandanpembukaanhutan(Kiew,1984).Makakajiantentangasastentangaspek-aspekekologispesies-spesiesamfibia di siniwajarlahdijalankansupayakitadapatmenggunakanmaklumatdandatauntukmembantudidalampengurusandankonservasiamfibia di negaraini.Kajianyangdijalankaninibertujuanuntuk: a. mendapatkanmaklumatdandataasastentangkadarperkembanganlarvabeberapaspesiesamfibiahutanyangterdapatdiutaraSemenanjungMalaysia, b. menentukanperatusankemandirianberuduamfibiatertentu, c. menentukantabiatpemakananberuduspesiesamfibiatertentu, d. melihattaburandankepelbagaianamfibiadewasa di beberapatempat di utaraSemenanjungMalaysia. 3  BAHAN DANKAEDAH Kajiantentangperkembangandankemandirianlarvaamfibiadilakukandenganmengutiptelurdanberudukatakdaripadasungai-sungaidihutansertamengenalpastispesies.Berudukatakyangdikutipdaripadalapangandibeladidalamakuariumplastikberukuran 43 smX30smX27smyangdiisidenganairnyahklorinsetakatsetengahakuarium.Airditukarkansetiap7hari.BemdudiberikanmakananikanberjenamaGuppydan juga sayursawi (Brassicasp.) yangtelahdirebus.Kadarperkembangandankadarkemandirianberududirekodkansetiaptigaharisehinggaperingkatmetamorfosisdicapai.Kajianpemakananpulamelibatkananalisisisikandunganperutberudukataktertentu.Untukiniberudukatakpadaperingkatperkembangantertentudikutipdan di awetdalam 70 % alkohol,kemudianususnyadibe1ahdankandunganususdibuatkanpalitanslaid.KaedahiniadalahubahsuaiandaripadaKaedahChandanChua(1979).Bahanmakananberududikenalpasti di bawahmikroskopuntukmenetukanjenismakanansertakelimpahanmakanutamaberuduitu.PengecamanmakanandibuatdenganmerujukkekunciAishah(1996)danChapmandanChapman(1990).Didalamaktivitipencarianberudukatakdihutan,haiwan-haiwandewasajugadikutipdandirekodkanjumlahnya.Daripadadataihidapatlahditentukankepe1bagaiankomunitiamfibiadankelimpahansertataburanspesiesamfibiaditapakkutipan speCImen. HASIL EmpatspeSlesberuduamfibia te1ah dikutip,dikenalpastidandicerapkanperkembangandankemandirianmasing-masing.KeputusandaripadaempatspesiesberudumenunjukkanbahawamerekamenepatikadarperkembanganyangdicatatolehGosner(1960). Bufoparvus (KatakJambulLurus)didapatimempunyaitempohlarvayangpalingsingkat(31.8 + 1.75 hari),diikutioleh Microhylaheymonsi (KatakJawab)(41.0 + 2.9hari), Ranachalconota (KatakTembaga)(42.5 + 2.08hari)dan R. limnocharis (KatakRumput)(51.0 + 3.5hari).Untukkemandirianberududariperingkat 4  larvakemetamorforsispuladidapatibahawa R. limnocharis mempunyaikadarkemandirianyangtertinggidengan18.0 + 13.9 %, diikutioleh Mheymonsi (6.0 + 2.3 %), R. chalconota (4.2 + 0.74%)dan B. parvus (3.3 + 0.98%).Untukkajianpemakananpulacumasatuspesiesberudukataktelahberjayadikajiiaitu Mheymonsi (KatakJawab). RasH yangdidapatimenunjukkanbahawaberuduspesiesamfibiainimemakan32jenismakanan.Makananutamaialahdarikumpulanalgadengandiwakilioleh9familidimanatigafamiliterbesarialahDesmidiaceae(43.1 %), Navicilaceae(25.5 %) danNitzchchiceae(14.2 %). SpesiesalgautamayangdimakanolehberuduM.heymonsiialah Closteriumsp. dengankelimpahanbandingansebanyak35.4%.Olehituberudu Mheymonsi inidikategorikansebagaiherbivoryangmendapatkanmakanandaripadapermukaanair,kolumpertengahanairdan juga padadasardansubstratum.Bentukdankeadaanmulutberuduinijugaadalahdisuaikanuntukpemakananmenapisdaripadapermukaanairdisampingbolehjugameragutalgayangtumbuh.disubstratum.Jugahasildaripadapenelitiankatak-katakdewasadikawasanRutanSimpanGunungJerai,Kedah,terdapat 15 spesieskataklkodokdari4familidisitu.Spesiesyangpalinglimpahialah B. asper (KodokRutan),diikutioleh Mbutleri, (KatakBising) R. blythi (KatakDemam), Mheymonsi (Katakjawab)dan R. nigrovitatta (KatakSisiHitam),sementara R. signata (KatakBintikKuning)dan R. hoseii (KatakRacun)adalahyangpalingsedikit.Kajianinijugatelahmenemukansatuspesieskatakbarn hasH koloborasidengansaintisdaripadaNegaraJepun. PERBINCANGAN Tempohmetamorfosisuntukberudukatakyangdirkodkanadalahantara 31 haridan 51 hari.Untukberuduyanghidupdilopak-Iopaksementaradipinggirsungai,tempohlarvayangsingkatadalahpentingkeranauntukmengelakkandaripadakekontanganairdalamlopak.Tempohlarvauntukkebanyakanspesiestropikaadalahlebihsingkat jika dibandingkandenganspesiesdineganitemperatkeranafaktorsuhu. 5
Tags
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks