of 89
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PEHENAYAN NE RIBERU. Publicatlona Copy. DO NOT RmYE ILIANEN MANOSO

Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 65 | Pages: 89

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
PEHENAYAN NE RBERU ' Publicatlona Copy DO NOT RmYE LANEN MANOSO ' PEHENAYAN NE RBERU Fina Booll A primer n Dl8Den Manobo by Hazel Wrlgglesworth and Jean Shand mustrauons by Nathaniel T. Tianero SUMMER
Transcript
PEHENAYAN NE RBERU ' Publicatlona Copy DO NOT RmYE LANEN MANOSO ' PEHENAYAN NE RBERU Fina Booll A primer n Dl8Den Manobo by Hazel Wrlgglesworth and Jean Shand mustrauons by Nathaniel T. Tianero SUMMER NSTTUTE OF UNGUSTCS..f'HUPPNES. NC. TRANSLATORS 198) Pll8USHERS Published in cooperation with Bureau of Elementary Education and nstitute of National Language of the Ministry of Education, Culture and Sports Manila, Philippines Funds for the production of this publication were provided by the Canadian nternational Development Agency (CDA). Publications Coordinator lia~en Manobo Primer BSC 52.30P-A36055N Printed in the Philippines SL Press PAUNAf.KJ SAL TA Ang isang katangiang masasabi tungkol sa Pilipinas ay ang pagkakaroon nito ng iba't ibang pangkat etniko na nag-aangkin ng kani-kanilang wikang katutubo. Gayon man, ito'y hindi naging balakid sa pag-unlad ng bansa, bagkus nagpatibay pa nga sa pagbubuklod at pagkakaisa ng mga mamamayan tungo sa pagkakaroon ng isang diwang panlahat. Ang aklat na ito ay isa sa serye ng ganitong uri ng mga babasahing inihahanda para sa higit na ikalilinang ng mga kaalaman, kakayahan, kasanayan, pagpapahalaga at pagmamahal sa sariling wika ng mga mag-aaral. Sifiikap na malakipan ang aklat ng mga paksang inaakalang magdudulot ng malaki at makabuluhang kapakinabangan sa mga gagamit nito. Sa paghahanda ng mga ito'y isinaalang-alang ang mga pangkalahatang layunin ng bansa. sinaalang-alang din ang rnga pangkasalukuyang pangangailangan ng mga rnag-aaral sa pagpapalawak at pagpapayaman ng kanilang tal asali taan, paglinang ng kakayahang gwnamit ng wikang gamitin at wastong pagsulat nito. May inilakip ding mga pagsasanay na inaakalang makatutulong sa mabisang pag-aaral ng wika. Matitiyak na ganap na nilang natutuhan at nauunawaan ang wika kung ito'y buong katalinuhan na nilang natatalakay sa klase at naiuugnay o nagagamit sa tunay na buhay. Buong pagmamalaking inihahandog ng Ministri ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ang aklat na ito taglay ang matapat na hangarin at mithiing lalo pang mapataas ang uri ng edukasyon para sa di marunong bldllasa at swnulat sa pamamagitan ng pag-aaral ng kinagisnang wika. At inaasahan din sa gayon ang madaling pagkatuto ng wikang pambansa. ONOFRE D. CORPUZ Ministro ng Edukasyon, Kultura at Palakasan PREFACE This primer is a revision of primers previously published in three volumes. ts primary purpose is to teach the skifl of readint to the lianen Manobo people of North Cotabato province, and to provide a bridge to reading the National Languag~ by teaching those SQWld~ of ~e National Languaae which do not occur in lian n Manobo. ts secondary purpose is to 1ntro~uce the lianen Manobo alphabet to Manobos who al~eady read other Filipino languages. An eclectic met~od is used. The letterj of the alphabet are: ~' b, ~,.!!.,.!_, &., h,!,,!_,!!!_, n,!!!. E_, r, s 1 t, ~, v, w,.l:~ Glotta stop is represented D'y nyphen c-y altej: consonants and by the grave accent (') elsewhere, except between vowels where it is not symbolized. The alphabet was desijned to closely ~ese]jlble that of the National Language; however, some differen'tes are necessary in order to symbolize tho$e souads which occur in Manobo but not in the National Language. For example, y represents fricative b, while e.represents schwa following the exa11ple of the alj)habet used in current publications in Magindanao. The lessons are designed for cla$sroom use, and teachers mu!&t use the accompanying Teacher's Guide and worksheets. lflen this primer has been completed, the student is encouraged to continue developing his facility in reading through the follo'wing advanced reading books in lianen Manobo: Si Beuu Wea Pelaas we~ Ke Erimaung Wey Selareng Turtle fll Lizard a d~lon and Deer ; Deruwa ne Terema te Menuvii Two Stories in Manobo 11 ; Kebtuunan re-f!f,ngk Raru The Beginnings of Sic nesses t ~ iiii'iug Ni ~bperetifaya Pictorial Pilgrim's Progress; Si Planduk Pilanduk ~ Si Mehasa w;}f si Teliigenup The Thin One and Hunter, and ot ers:- Lisun 1: s, i, u susu itik uled susu ' itik uled SU 1 u u u SU i si SU ~ susu si sisi susu ' itik uled sus~, itik, sawa Lisun 2: a asu asu a a i u sa Si SU sa si SU isa sisi asu asu itik ' susu uled l iro, itik, suso, sawa 2 Lisur. 3: m. maook manuk ma a a ma i mi u mu ma ima mi misa mu DUlllJ asu ini ini asu ini ni mama itik ini ni mama usa ini ni mama Kini iro ni Dodong. Kini itik ni Dodong. Kini kame ni Dodong. 3 Lisun 4: M si Si mama Mama ma Ma Mu mu ni Mama. Manuk ni Mama. MuDJ ini ni Mama. Mal'llk ini ni Mama. Usa ini ni Mama. - ima isa susu mu mu isa misa Kint murnho ni Dodong. Kini rnanuk ni Dodong. Kini karne ni Dodong. 4 L.i sur. 5: S si susima si Susima SU Susu ni Mama. Su Mumu ni Mama. Duen susu ni Mama? Du en Duen susu ni Mama? Duen usa ni Mama? asu susu susu susi ' Duna bay suso ni Dodong? Duna bay kame ni Dodong? 5 Lisun 6: A, ' a si ama si Arna A Asu ni Arna. Asu ni Mama. asu wey itik wey Duen asu ni Marna? Duen rnanuk wey itik ni Ama? Duen susu wey usa ni Mama? Duna bay ir j ni Dc,dong? Duna bay marn1k ug itik ni Tatay? DOna bay suso ug karne ni Mama'' f Lisun 7: y yayung yayung ya a l a ya u yu ya iya yu ayu Du en du en Duen ma ya ni Mama? Uya, duen maya ni Mama. Duna bay m.aya ni Dodong? Oo. dunay maya Di Dodong. 7 Llsun 8: ya.. ya ya Aya si Aya Si Aya ' ya ya sa ma Si mi...,. sa Sl m1 ma sa ma ' ' Sl m1... asa Ama ' asi a m1 ' SU.. SU.. SU... susu Duen saya ni Aya? Uya, duen saya ni Aya. Duna bay sayal ni Tiya? Oo, dunay sayal ni Tiya. 8 Lis .Jn j~ ''Ami ka ka '' ke Sl A:J ka ' ke si Aya ke Aml ka, ke si Aya. Uya, ke si Mama. ' ~'Ami ka te usa, ke si Aya.!.'Uya, ke s i Mama. Aml ka te susu, ke si Aya. Uya, ke si Marna. ' ami.. asi Aya Arna asa ' sama '. ' s1ma Pagkuha , rniingon sf Tlya. Oo, rniingon si Dodong. Pagkuha sa karne, rniingon sf Tiya. Oo, rnilngon sf Dodong. Pagkuha sa suso', miingon sf Tlya. Oo, miingon si Dodong. 9 Lisun 10: 1 lay a lay A la a a la i i u lu! la ila lu ulu i 1 ie li lila Ouen ila ni Aya? Uya, duen ila te ulu ni Aya. Duna bay awurn si Tiya? Oo dunay awum sa kuko ni Tiya. 10 Lisun 11: L liyu ka. i Liyu ka. Liyu ka. Li Lulu ka. usa. ka te usa. Lulu ka, ke si Aya, Ma.a, duen sama Uya, ke si Aya... su ami ' ka te te usa1 ke si Mama,, Liyu ka Mama, su ami... Penghunaw, milngon st Tlya, kay aron. ka makakuha ug kame. Naa bay subre. sa kame? nangotana si Dodong.- Oo mitubag si Tiya. Gawas, Dodong, kay aron makakuha ka sa kame. 11 Lisun 12: diy~ diya te lama. di ya diya te lama. d!ya te sulu. diya te ulu. Maa, duen manuk ni Aya diya te lama? Uya, duen manuk, itik wey asu. Maa, duen maya ni Mama? Uya, diya te lama ke maya. Maa, duen luya ni Aya? uya, diya te lama ne duen luya wey suli ni Aya. Naa ba ang manok ni Tiya diha sa tugkaran? Oo, naa ang manok, itik ug iro. Naa ba ang maya ni Dodong? Oo, tua ea tugkaran ang maya. Naa ba ang luy-a ni Tiya? Oo, tua sa tugkaran ang luy-a ug gabi ni Tiya. 12 Lisun 13: luluya luluya ka luya luya luluya sulu susulu ~ luluya ka. susulu ka. aasa ka. Luluya ka. Susulu ka. Aasa ka. Luluya ka, M.lma, te usa, ke. si Aya, wey luluya ka rut te suli. Uya, ke si Mama. Ami ka, Mama, rut te susu, ke si Aya. Uya, ke si Mama. Luy-ahi, D dong ang kame, m1fngon si Tlya, ug luy-ahi usah ang gabi , miingon si Dodong. Pagkuha didto sa suso', Dodong, 11 miingon si Tiya. Oo , miingon si Dodong. 13. Lisun 14: ng () sising sising sing Si sa sang Si sing SU sung _ la lang i ling lu lung sang sangsang sung sungsung Duen sising ni Aya? Uya, ke si Mama. Duen sising ni Aya wey duen sising ni Ama. Duna bay singsing si Tiya? Oo . miingon si Dodong. Dunay singeing si Tiya ug dunay singeing si Tatay. 14 Li sun 15; u ya yang yang uyang ~~~g- yung yayung Diya te siyung si Uyang. Si uyang u Uli ka. si Uyang u Uya. Diya te lama si Mama. Susulu ka, Uyang, diya te siyung, ke si Mama, su duen asu. Duen iya asu diya te siyung? Uya, ke si Mama. Tua sa tugkaran si Dodong. Pagsuga, bayaw dfha sa sflong, rnllngon si Dodong, kay naay iro. Naa bay manuk diha sa sllong,? Oo rnitubag st Dodong. 15 -:a Li sun 16: ima ka. i la ini. ma ka. llu ini. a i u ang ing ung ang ing ung ang-ang laing luung ~ Aya, Amung ka, Mama, diya te siyung, ke si su duen laing ni Mama. Uya, ke si Mama. ''Tabang, Dodong, didto sa silong, miingon Hi Tiya, ''kay naay lanot sf Dodong. '' ''Oo, '' miingon si Dodong. 16 Lisun 17: e eve! eve! e \. \ ~ ~ -. e e e e se me le ye se ye le.. semu yeya ' lesung l Duen evel diya te siyung. Susi ka, Mama, diya te siyung, ke si Aya, su duen eve!. Dunay aso didto sa silong. Susiha, Dodong didto sa silong, miingon si Tiya, kay dunay aso . 17 ... :._,_ :....- _.,_,. -~-. Lisun 16: E evel e Evel te lesung. Evel E Eye te siyung. e le se meemimi lelima sesaya melemu - Lelirna ke rnanuk ni Aya wey lelima ke maya ni Mama. Ull ka, Mama, ke si Aya, su uyan1.1 ka te manuk ne diya te siyung. Lima ang manok ni Tiya ug lima ang maya ni Dodong. ''Pauli' na, Dodong, ug areglaha ang manok didto sa sllong, milngon st Tlya. 18 Li sun 19: ed. ed-ayu ayu ayu ed-ayu ed-aml ed-uli ed-ilu ed-amung Duen ed-ilu diya te siyung ne ed-ami si Mama. Ull ka, ke si Aya, ka te ed-ilu? su maa ke ed-ami Lelima ke manuk ne diya te siyung. Diya t~ siyung si Marna su ed-ayu te rnanuk ni Aya Dunay hilo didto sa silong ug gikuptan ni Dodong. lni' na, Dodong, miingon sl Tiya, kay nganong mukupot ka man anang hilo? Lima ang manok didto sa silong. Didto sa silong si Dodong aron magdwa sa rnanok ni Tiya. 19 Lisun 20: Ed- Edyayung yayung yayung Edyayung Edsusi si Aya Edyayung. Edsusu. Edsila. Edsama. Edsala. te manuk.diya te siyung su edlayang. Duen uled ne ed-ayu te manuk. Edsusi si Mama te itik diya te lama su ed-ayu ke asu te itik. te usa. ' Ed-ul i si Ama wey s i Mama su edyayung Gisusf n1 Tlya ang manuk didto ea silung kay nanglupad. Naay halas sa sllong ug nang hilabot sa manok. Gisusi ni Dodong ang itik dfdto sa tugkaran kay gihil abtan sa fro ang itik. Nakapauli si Tatay ug si Dodong nga nagyayong sa karne. 20 Lisun 21: b buaya buaya bu u a i e u ba bi be bu ba bi be :la bala bisa beuu Balu si Aya. Oiya te lama ni Aya ne duen luya wey labu. Ouen buu ni Aya. buu ni Aya! Aba, duen buaya diya te Biyuda si Tiya. Dldto sa tugkaran n1 Tiya dunay uy-a ug upo. Dunay buo si Tfya. Ana~ Naay buaya diha sa buo ni Tiya. 21 Lisun 22: B si bayi si Bayi ha Ba si Bayi si Belai Babu, Diya te lama Si Bayi SU ebuyu. Ebuyu a, te belusu wey sising, ke si Bayi. Uya, ke si Aya. Diya te lama ke belai ni Aya su ebuyu.. te manuk. Uya, ke si Aya, ami ka te lelima, ke si Aya. basung bayung bas a bala buyu bulu 11 Naa ea tugkaran st rtday kay dunay pangayuon. Mangayo ako, 11 Tiya sa kuwintas ug singsing, miingon si nday. 00, 11 miingon st Tiya. Didto Ba tugkaran ang balai ni Tiya kay mangayo sa 11 manok. 00, miingon si Tiya, pagkuhag Hrna, 11 miingon Bi Tiya. 22 Li sun 23: -1 r a al i il baul baul ul u e el Ay-a. Aya al il ul al-al il-il ul-ul al el ul baal buel baui u ul Diya te lama si A~a su ebaal te baul ni Ed-arnung si Marna su ed-al-al ke buel ni Arna. Duen ul-ul diya te lama. Oiya te luya ni ke ul-ul. l Tua sa tugkaran sf Tatay kay nagbuhat sa kaban n1 Tiya. Mitabang si Dodong kay nagsaldt ang tuhod ni Tatay. Tuay murokpurok didto sa tugkaran. ~ didto sa luy-a ni Tiya ang murokpurok. 23 Lisun 24: -s edlaya, edlayas yas ya la li le lu las lis les lus lis ilis les el es yas lis lay as lilis Ed-eles si Mama su edlayas si Bayi. Ed-eles si Mama diya te basung su ed-aml te amas ni Aya. ma ka, Bayi? Duen amas ini, ke si Mama. Nagtago sf Dodong kay gapangapas Bi nday. Nagtago sf Dodong clldto sa basong ug mikaon Ba arnas nj Tlya. Gusto ka lndav. Nfay amab dinhi, mifngon Bi Dodong. Lisun 25: -m edsulam edsulam lam la. la lam sa sam yam ayam li lim Si sim lem ilem l~ f lem se sem sam samsam sum..r yum yumyum Maambe ke edsusulu si Aya?.. (.. Edsusulu si Aya su edsulam. Maambe ke edsusulu si Arna? Edsusulu si Arna. su ebaal te bubu. Nganong nagsuga man si Tiya? Nganong nagsuga man si Tatay? sa bubo. Nagsuga si Tiya kay nagburda. Nagsuga si Tatay kay gabuhat 25 Lisun 26: -m ambung am bung am a a i e u am im em um l am um am em am bung um bus am-am em-em l Diya te siyung si Aya su ebaal te ambung. Ebula si Mama diya te lama. Diya te liyu si Ama edsusu su ebaal te basung.. Tua Ba silong Bi Tiya kay nagbuhat sa ambong. Nagbula Bi Dodong didto ea tugkaran. Tua ea gawae si Tatay, nagsueo kay nagbuhat ea basong. 26 Lisun 27: memeilem ilem ilem meilem ila meila meilem meila me a ma Duen malung ni Aya ne meilem. Oiya te baul ni Aya ke malung wey saya. Duen selual ni Mama diya te baul ni Aya. Meilem ke selual ni Mama. Edseselual si Marni ~ Naay maloijg nf Tiya nga berdi. Tua sa kaban nf Tiya ang habol ug sayal. Naa ang karsones n1 Dodong sa kaban ni Tiya. Berdi ang ka:sones ni Dodong. Nagkarsones si Dodong. 27 Lisun 28: k kayu kayu ka a a ka i ki e ke u ku ka kayu ki kilu ke kela ku kuya Di ya te lama si Mama su ebaal te kali. Kela ke duen kesila ni Aya, Mama. 'Kemkem ka te kali, ke si Bayi, su ebuyu ki. Uya, ke si Mama. Kemkem ka t e saku,'' ke s i Bay i. Tua sa tugkaran si Dodong kay nagbuhat ug kall. Tlngall d\dlay kamote ni Tiya, Dodong. Pagdala sa kali, matod ni lnday, kay mangayo ta. ''Oo, rniingon si Dodong. Pagdala ea sako, mlingon si nday. 28 Lisun 29: K si kakey ka Kakey ku. si Kakey Ka Amey ku. ke se me key sey mey ~:y mey mey ley emey amey uley key ley mey kakey suley kamey Aya te emey. Ed.-amung si Kakey te edsuley te baley ni ' SU balu si Aya. Lulu ka, Mama, ke si Aya, su ami ka Uya, 11 ke si Kakey. Mitabang si Manoy pagsangka sa balay ni Tlya kay biyuda si Tiya. Panghwiaw, Dodong, matod ni Tiya, aron makakaon ka sa kan-on. Oo, miingon si Manoy. 29 Lisun 30: -b sukub sukub kub ku ka ki ke ku kab kib keb kub ne se le neb seb leb 1. neb leb seb keb eneb ileb sebseb kebkeb Diya te lama si Arna su ebaal te sukub. Ebaal si Mama te sakeb te sukub ni Arna. Tua sa tugkaran si Tatay kay nagbuhat sa salakab. Nagbuhat si Dodong sa taklob sa salakab ni Tatay. 30 Lisun 31: ke- ke kesili ke sili kemimi kesila kebila kemasi. Ed-uli si. Ami wey si Mama. Duen keyumang diya te ambung ni Mama. Duen kesili diya- te ambung ni Am. Babeba, ke si Aya, lelima ke keyumang ni Mama. Mipauli si Tatay ug si Dodong. Naay kasag dlha aa ambong Di Dodong. Naay kaaili diba sa ambong ni Tatay. Agoy, 11 miingon si Tiya. Lima ang kasag ni Dodong Lisun 32: ebebmama... mama J ebmama ebmukumuku ebayabaya Diya te baley Si Aya ebmuku1111ku1 ke ed-al-al ke kayakaya rin. ed-imeley. ul-ul. Diya te balungbalung si Arna ebasa su Diya ke duen uled. SU kalu te ab-ab te kayu si Mama su ed-ayu te ' Uli ka Mama ke si Aya su kema ' ' ' Didto sa balay st Tiya nagtikungkong kay morag nagsakit ang iyang tuhod. Tua sa payag si Tatay. Nagbasa kay nagpahuway. Tua sa yunglb sa kahoy si Dod'ong kay nagdula sa murokpurok. tni' na, Dodong, miingon si Tiya, kay tingalig naay halas. 32 Lisun 33: n nanas nanas na a 1 e u a na ni ne nu na ni ni re ' una. ini nana beni Susi ya nu' Mama' ke kali ' ke Si na, su ebuyu si Aya te kesila. Susiya nu, Mama, ke beni ku ne diya te siyung su ebuyu ke Aya nu te benl. ' '... Susiha, Dodong ang kali,. miingon si Nanay,_ kay mangayo si Tiya sa kamote. Susiha, Dodong ang binhi ko nga diha sa silong, kay mangayo si Tiya sa binhi. 33 Lisun 34: N si nina si Nina ni Ni si Nina si Ana susi susiya nu inum inuma nu ' uli iull nu una iuna nu beela 11.1 inuma nu luluna nu emina nu iuli ' nu iuna nu ieles nu ileveng nu Diya te baley ni Aya si Bayi su ebuyu te nanas. Diya s_i Aya. ke amas. te liyu ke nanas ku ne meemis, ke Kua niyu en. Ebuyu key, Aya, te arnas nu su meemis Kua niyu en, ke si Aya. Tua sa balay ni Tiya si lnday kay nangayo sa pinya. Tua didto ang pinya nakong matam-is, miingon si Tiya. Pagkuha na kaao. Mangayo kami, Tiya, sa imong tam-is nga arnas. '' Pagkuha na kamo, miingon si Tiya. 34 Lisun 35: -k bakbak bak ba ba bi be bu bak bik bek buk bak bik bek bakbak bikbik bekbek Diya te lama ni Aya si Marna ebaal te kanal su duen basak. Engkey ini, Aya, se ed-ilak-ilak? ke si Mama. Anak te bakbak, Mama, ke_si Aya. Tua sa tugkaran ni Tiya Bi Dodong, nagbuhaf sa kanal kay naay lapok. Unsa kining naggilak-gilak Tlya, nangotana si Dodong. ''Anak Ba baki, Dodong, mitubag si Tiya. 35 Lisun 36: -K P:- ( l i ( laak laak ak. a a i e u ak ik ek uk l ak laak uk luuk ' Duen laak ni Arna su ebaal te laya. Diya te luuk te lama ke laak. Ebasal si Mama te laak su kalu ke duen bukbuk. Diya te liyu si Kakey su ed-ak-ak te kayu. Naay lakap n1 Tatay kay buhaton nga laya. Naa sa teliwala ea tugkaran ang lakap. Gipokpok ni Dodong ang lakap kay tingalig dunay bukbok. Tua didto sf Manoy kay nag-ang-ang sa kahoy. 36 Lisun 37: v avu avu vu u a i e u va vi ve vu vu a'vu va bava Duen ayam ni Mama ne uval. Oiya uval su layam en. te avu ke Ed-eles ke uval diya te leklek su neeneb ke avu te evel. Dunay buhion si Docfon.g nga unggoy. Tua sa kµsina ang unggoy kay anad na. Nagtago ang unggoy sa suok kay ang kusina napuno sa aso. 37 Lisun 38: V visayan vi Visayan Vi ya. ye yu yan yen yun yan yun ayan ayun l Elin-elln en uvan ke bulvul ni Aya su lukes en. Oiya te sibsivayan si Aya wey ke anak din ne meama. Ouen sanley ni Aya ne sibu. Ed-amung si Marna te ebava te sanley. Pulos na oban ang buhok ni Tiya kay siya tigulang na. Didto sa awaaw nga dapit st Tiya ug ang iyang anak nga lalake. Naay mais DJ Tiya nga sibu. Nagtabang el Dodong pagdala ea ma.is.. # 38 Li sun 39: -n kaan an a a an i in e en u un pf d inleveng in inleveng.. ' in-1nsa in-uli Duen amas ne inleveng ni Aya diya te s i yung. Menu, Mama, ke HlilS ne in-eles ku, ke si Aya, '\ua nu kun? ni en te baley, na l ke si Mama. Lilimuen ne anak si Mama. Naay tundan nga gilubong ni Tiya d1ha ea silong. Unea na, Dodong, ang gitago ku nga tundan, miingol' ei Tiya? Kuhaa raw kuno, Nia na sa balay. Nanay. miingon ei Dodong. Mahigugmaon nga anak ei Dodong. 39 Lisun 40: d dadu dadu da a a da i di e de u du da dadu di di la de de ma du du ma Edadu ke kenakan. Dekela ke desen din te edadu. Diken ka, na, te kendidu su nevitil a, ke se kenakan. Uya, ke s1 na, duen en ini. \ Nagdaro ang ulitawo. Kusgan kaayu siya modaro. Paglung-ag na, Nanay kay gigutorn na ako, matod sa ulitawo. Oo, miingon si Nanay, nia na dinhi. 40 Lisun 41: D di ya te baley di Oiken ka. Oiya te baley Di Dadu ka. Duma ka. nekeuma urna nekeuma nekeuli nekeuna nekekaan Nekeuma si Mama diya te baley ni Aya ed-amung te edadu. Lelima ke kenakan ne edadu. Edsendad si Aya te kesila dut te kenakan. Edadu key en, Aya, su nekekaan key en, ke se kenakan. SU Naka.abut si Dodong sa balay nf Tiya kay magtabang pagdaro. Lima ka mga ulitawo ang nagdaro. Naghukad si Tiya ea kamoti para sa mga ulitawo. Magdaro na karni, Tiya, kay nak:::ikaon na kami, matod sa mga ulitawo. 41 Lisun 42: t uled uled led le la lad li lid le led lu lud lad a lad led uled lid kilid led suled Duen uled diya te dadu. Needisan eta ke kenakan dut te uled. Midekdek din ke ulu te uled. Endei ke uled? Keniyan iya te dadu, ebedbed, ke se kenakan. Naay halas diha sa daroban. Hapit na mapaaki ang ulitawo ea halas. Gidukdok niya ang ulo sa hal33. Asa dapit ang halas? Naa lagi sa darohan, naglambod, matod ea ulitawo. 42 Lisun 43: -d adsa ads~ ad a a ad ad ad-ad i id ud ud-ud ad baad e ed ed lued u ud ud siud id id-insa id-insa id-a lad id-una Ed-amung si Mama diya te suled din su ed-alad ke memeama. ld-insa ni Marna ke endei ke adsa. Ed-alad a ini, Arna, ke si Mama. Keniyan te leklek ke adsa, ke si Arna. Nagtabang sf Dodong sa lyang ig-agaw kay nagkoral ang mga lalaki. Nangotana sl Dodong kon hain ang hatsa. Magkoral ako dlnhl, Tatay, rniingon si Dodong. Naa sa suok ang hats a, matod nl Tatay. 43 Lisun 44: midmid-anak anak una mid-una du ma miduma l mid-anak mid-una ' mid-uli miduma midadu midi ken Miduma si Mama te memeama ne midlaras. Midsandeng din ke
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks